Vida independente

Facilita os medios e recursos materiais e humanos para que as persoas con diversidade sensorial (persoas xordas, con perda auditiva e xordocegueira) poidan valerse por si mesmas no seu fogar e/ou piso tutelado e entorna máis próxima. O obxectivo prioritario deste programa é que as persoas con discapacidade sensorial alcancen autonomía e potenciación “Vida independente” facilita os medios para a tramitación de emerxencias, e tamén inclúe o servizo de acompañamento e mediación.